Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

deepbluex
3266 f258
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaxannabelle xannabelle
deepbluex
Nie można dawać adresu swojej zupy nikomu. Zupa jest zbyt intymna, ukazujemy tam swoje słabośći i rzeczy których się boimy. Nie można
— Nikomu...
deepbluex

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
deepbluex
deepbluex
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadaises daises
deepbluex
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaxannabelle xannabelle
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viaxannabelle xannabelle
deepbluex
deepbluex
Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
deepbluex
1469 8b8f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
deepbluex
4334 6630 500
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
deepbluex
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viahormeza hormeza
deepbluex
7920 ba0d
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
deepbluex
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait
deepbluex
deepbluex
deepbluex
6522 c83f 500
deepbluex
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu
deepbluex
2884 1293 500
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viatfu tfu
deepbluex
9315 ae24 500
Reposted fromBabson Babson viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl