Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

deepbluex
deepbluex
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
3733 8bc6
Reposted fromnazarena nazarena viabercik bercik
4525 1de5 500

coelasquid:

I am proud of him.

Reposted fromgoatprincess goatprincess viabercik bercik

August 09 2017

deepbluex
To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk
deepbluex
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaholymoly holymoly
deepbluex
9823 39f6 500
Reposted fromanddontcrytonight anddontcrytonight viabercik bercik
deepbluex
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viagdziejestola gdziejestola
deepbluex
2284 fa2e 500
Reposted fromaisajo aisajo viagdziejestola gdziejestola
deepbluex
9615 d83a 500
Reposted fromEvilWorm84 EvilWorm84 viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
deepbluex
Sam nie wiem, kim jestem w Twoich oczach
Może wcale mnie w nich nie ma
I spokojnie śnisz po nocach
— ZdunO "O niej"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
deepbluex
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viabercik bercik
deepbluex
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viapodprzykrywka podprzykrywka

August 08 2017

deepbluex
deepbluex
5153 4aad 500
waiting
Reposted fromcats cats
deepbluex
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl